Podmienky ochrany osobných údajov

I. Základné ustanovenia

1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je Organic Oasis SK s.r.o., IČO 46 787 909 so sídlom Bronzová 2, 851 10 Bratislava (ďalej len: „prevádzkovateľ“).

2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú  

adresa: Bronzová 2, 85110 Bratislava

email:soltysova@organic-oasis.sk

telefón: + 421 907 831 777

3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

4. Prevádzkovateľ nevymenoval / vymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov. Kontaktnými údajmi zodpovednej osoby sú:

Ing. Lenka Šoltysová, email: soltysova@organic-oasis.sk, mobile: + 421 907 831 777

 

II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.

2. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.

 

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je

 • plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,
 • oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,
 • Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona

2. Účelom spracovania osobných údajov je

 • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,
 • zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít.

3. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza / dochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona. S takým spracovaním ste poskytol/la svoj výslovný súhlas.

 

IV. Doba uchovávania osobných údajov

1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje

 • Vaše údaje sú archivované a ukladané po dobu stanovenú právnymi predpismi najmä zákonom č. 395/2002 Z. z. Zákon o archívoch a registratúrach, v prípade účtovných záznamov sa tieto archivujú po dobu 10 rokov ako to vyžaduje zákon o účtovníctve. Iné osobné údaje než tie, ktoré uchovávame v rámci našich účtovných záznamov a ktoré ste uviedli pri Vašej registrácii na našich webových stránkach uchovávame po dobu trvania Vašej registrácie, aby sme mohli prevádzkovať Vami vytvorené konto. Osobné údaje, ktoré ste nám poskytli na základe Vášho súhlasu uchovávame po dobu trvania tohto súhlasu, najviac 5 rokov.
 • Vaše údaje uchováva naša spoločnosť tak dlho, ako je to potrebné pre naplnenie účelu spracovania podľa osobitných predpisov, a účelu na ktorý boli získané, ak máme oprávnený záujem ich uchovať napr. až do ukončenia zmluvného vzťahu. Po ukončení zmluvného vzťahu a vysporiadania všetkých záväzkov plynúcich či súvisiacich s takýmto zmluvným vzťahom, naša spoločnosť uchováva Vaše osobné údaje na nevyhnutne potrebný čas, a to po dobu, ktorá je vyžadovaná príslušnými právnymi predpismi. Pokiaľ takáto doba nie je zákonom stanovená, je naša spoločnosť oprávnená uchovávať Vaše osobné údaje najmenej 5 rokov odo dňa skončenia zmluvného vzťahu (maximálne však po dobu desiatich rokov, ak príslušné právne predpisy nestanovujú vyššie dobu uchovávania). V prípade súdneho sporu s Vami (ako dotknutou osobou) najmenej tri roky odo dňa právoplatného skončenia súdneho sporu.
 • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu

2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

 

V. Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa dotknutých osôb

Ustanovenia tohto bodu 5. sa nevzťahujú na dotknuté osoby, ktoré boli spoločnosťou Organic Oasis SK osobitne písomne poučené v súlade s § 19 a 20 Zákona o ochrane osobných údajov v prípade, ak dotknutá osoba vlastnoručne takéto poučenie podpísala, a to od momentu takého vlastnoručného podpísania poučenia.

1.    Návštevník webovej stránky spoločnosti Organic Oasis SK

Spoločnosť Organic Oasis SK je prevádzkovateľom webovej stránky umiestnenej na adrese www.organic-oasis.sk (ďalej aj ako “webová stránka”).

2.    Čo sú to súbory Cookies?

Ak navštívite stránku (vrátane webovej stránky našej spoločnosti), ktorá zapisuje cookies, vo vašom počítači sa vytvorí malý textový cookie súbor. Súbor cookie je krátky textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá v prehliadači vášho počítača alebo mobilného zariadenia (vrátane tabletu) pri jej prehliadaní. Ak tú istú stránku navštívite opakovane v budúcnosti, vďaka nemu sa napríklad pripojíte rýchlejšie alebo si webová stránka bude pamätať určité informácie týkajúce sa Vašich preferencií pri prehliadaní, typ prehliadača, zvolené nastavenia webovej stránky a pod.

Súbory cookies môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia. Môžete vymazať všetky súbory cookies uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. Návod pre odstránenie, prípadne blokovanie všetkých aj nekorektne zapísaných cookies nájdete na webových stránkach webových prehliadačov.

3.    Typy súborov cookies a účel používania

Cookies spracúvame na rôzne účely (uvedené nižšie), ale primárne ich používame na to, aby sme Vám boli schopní našu webovú stránku optimálnym spôsobom zobraziť, zabezpečiť riadne funkcionality našej webovej stránky v súlade s vašimi preferenciami. V prípade iných ako uvedených účelov budú vaše cookies ukladané iba s vaším súhlasom.

a) Funkčné (nevyhnutné) cookies

Funkčné (nevyhnutné) cookies zaručujú funkcie, bez ktorých by ste nemohli webovú stránku používať a zabezpečujú, okrem iného, že pri vyvolaní funkcií webovej stránky sa zobrazuje verzia, ktorá má objem údajov zodpovedajúci pripojeniu k internetu, ktoré používate. Okrem toho cookies tohto typu ukladajú Vaše rozhodnutie o používaní súborov cookies na našich stránkach. Tieto súbory cookies nezhromažďujú informácie a údaje, na základe ktorých by sme Vás, ako používateľa našej webovej stránky, vedeli individuálne identifikovať.

Nevyhnutne potrebné súbory cookies, ktoré používame sú (spracúvané na nasledovný účel):

 • súbory cookies, ktoré sa používajú na zabezpečenie prenosu údajov cez internet;
 • súbory cookies, ktoré sú nevyhnutne potrebné na to, aby sme Vám poskytli službu, ktorú ste výslovne požadovali;
 • súbory cookies, ktoré umožňujú našej webovej stránke pamätať si voľby vykonané na Vašom zariadení počas prehliadania webovej stránky a poskytovať vylepšené a osobné funkcie.

b) Analytické súbory cookies

Tieto súbory cookie slúžia na poskytovanie štatistických informácií o výkonnosti našej webovej stránky (napr. na počet návštev, zdrojov návštevnosti a pod.).  Analytické cookies dokážu napríklad spoznať opakovanú návštevu nášho webu z rovnakého zariadenia a sledovať Vašu aktivitu. Získané informácie nám pomáhajú zistiť najmä efektivitu jednotlivých častí nášho webu, na základe čoho následne zdokonaľujeme samotnú webovú stránku. Ukladanie analytických cookies vo Vašom zariadení je možné len na základe Vášho predchádzajúceho súhlasu.

Na našej stránke používame analytické súbory cookies tretích strán, ktoré nie sú vytvorené alebo spravované našim webom, ale treťou stranou. Používame cookies v rámci platformy Google Analytics, ktorá používa cookies na analýzu návštev na našom webe; viac informácii môžete získať na tomto linku:

( https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sk )

Udelením súhlasu s používaním analytických súborov cookies prostredníctvom platformy Google Analytics súhlasíte s tým, že môžeme na Vašom počítači ukladať cookies prostredníctvom nášho webu.

Súhlas s používaním analytických súborov cookies prostredníctvom platformy Google Analytics môžete kedykoľvek odvolať, a to aj nastavením priamo vo Vašom webovom prehliadači alebo aj prostredníctvom tohto linku:

( http://www.aboutads.info/choices alebo http://www.youronlinechoices.eu. )

c) Reklamné súbory cookies

Reklamné cookies používame na prispôsobovanie časti obsahu našich webových stránok Vaším preferenciám za účelom poskytovania relevantného obsahu (reklamného priestoru); reklamné cookies umožňujú najmä zobrazovať cielenú reklamu na webových stránkach na základe sledovania Vášho správania a vyhľadávania na internete, a to vďaka identifikácii v nastavení Vášho prehliadača. Získané údaje však nikdy nepoužívame na to, aby sme Vás akýmkoľvek spôsobom kontaktovali, tieto súbory cookies neidentifikujú konkrétnu osobu. Ukladanie reklamných cookies vo Vašom zariadení je možné len na základe Vášho predchádzajúceho súhlasu.

Na našej stránke používame analytické súbory cookies tretích strán Shoptet, Facebook, Instagram.

 4.  Súhlas s používaním (spracovávaním) súborov cookies

Keď navštívite našu webovú stránku prvýkrát, zobrazí sa Vám kontextové okno (lišta) s vysvetlením o súboroch cookies. V rámci tejto lišty môžete zvoliť súhlas alebo nesúhlas so spracovávaním jednotlivých typov cookies prostredníctvom webovej stránky (s výnimkou funkčných, resp. nevyhnutných cookies na spracúvanie ktorých nie je potrebný Váš súhlas). 

Používanie súborov cookies môžete kedykoľvek zakázať aj priamo prostredníctvom svojho prehliadača (viac informácií nájdete priamo v nastaveniach Vášho prehliadača). Ak odmietnete alebo zakážete používanie súborov cookies, budete môcť používať našu webovú stránku, ale niektoré funkcie nemusia správne fungovať.

V súvislosti so súbormi cookie máte práva, ako sú uvedené v bode VII. tohto dokumentu (nižšie).

 5.    Doba spracúvania

Údaje z prehliadania uchované podľa nastavenia cookies budeme uchovávať po dobu nevyhnutnú na účel pre ktorý boli zbierané, najdlhšie však 2 roky.

  

VI. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby

 • podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy,
 • zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu (Shoptet) a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
 • zaisťujúce marketingové služby,
 • externý subdodávatelia najmä externé účtovné, daňové a iné poradenské spoločnosti, spoločnosti prevádzkujúce webhosting a správu serverov a/alebo dátových úložísk, právni zástupcovia a iné. Konkrétne spoločnosti a činnosti môžu byť predmetom zmien a to podľa aktuálnych potrieb spoločnosti Organic Oasis SK.
 • Vaše osobné údaje môžeme zdieľať aj s našimi klientmi, ak ste dodávateľom, ktorý našej spoločnosti dodáva produkty (t.j. tovary/služby), ktoré naša spoločnosť poskytuje takýmto klientom.

2. Prevádzkovateľ nemá / má v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia mailingových služieb / cloudových služieb.

VII. Vaše práva

1. Za podmienok stanovených v Zákone máte

 • právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,
 • právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,
 • právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,
 • právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok.

2. Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VIII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

1.Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.

3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

IX. Záverečné ustanovenia

1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 25.5.2018.